@Rehk 冇咩咁尷尬,我認為回族既然係前清都係統一叫回,咁我地叫回亦無不可,唔係要用明朝/晚清時既身份認同仲亂,前者無法復興,后者引起宗教仇殺。